שיעורים באנגלית על עשרת הדברות

לא תגנוב

לא תענה ברעך עד שקר

לא תחמוד

כבד את אביך ואת אימך

לא תרצח

לא תנאף