top of page

עבודת שורשים בחיבור לעשרת הדיברות

 

עבודת השורשים , הנכתבת בשנה זו, יכולה לעסוק לא רק בהיסטוריה המשפחתית אלא גם בערכים המשפחתיים המועברים מדור לדור.

זו הזדמנות נהדרת להתבונן בעשרת הדברות מזווית משפחתית הנוגעת לחיי הנער/ה.

ניתן להוסיף פרק בעבודת השורשים תחת הכותרת "הדיבר המשפחתי שלנו" בו יתאר התלמיד :

- איזה דיבר מרכזי בא לידי ביטוי במשפחה שלי?

- לאיזה דיבר/ות מחנכים אותי הוריי?

- אילו דברות באו לידי ביטוי במשפחתי המורחבת? בדורות הקודמים?

 

הנחיות לתלמיד לשילוב עשרת הדברות בעבודה (נלקח מחוברת הנחיות מחט"ב מודיעין):

עשרת הדברות הם פסוקים בודדים בתנ"ך, אך מהווים את לב  לבו. הם מהווים כגרעין ערכי לעם היהודי.

חשבו יחד עם בני המשפחה המורחבת, ובחרו מתוך מגוון הערכים, מהם הערכים המשמעותיים ביותר אצלכם במשפחה.

קשרו את הערכים לשלושה מעשרת הדברות.

הסבירו בהרחבה כל דיבר וכתבו כיצד הערך שבחרתם מתקשר לדיבר. תוכלו להיעזר במקורות מידע ובשיעורים שהתקיימו בבי"ס על אודות הדיבר ממנו נגזר הערך, והקשר של הערך לדיבר זה.

 

תארו כיצד הערך והדיבר באים לידי ביטוי באורח החיים המשפחתי. על מנת להדגיש את משמעותם של הערכים/ הדברות במשפחותיכם, חשוב לבחור ערכים הקשורים למספר סיפורים משפחתיים, מנהגים או אירועים הבאים לידי ביטוי במספר דורות.

bottom of page