top of page

אמנה חברתית

 

עשרת הדברות הינן ערכים הניתנים ליישום ובאפשרותם ליצור סביבה מתוקנת וטובה יותר.

אנו מאמינים כי שיתוף התלמידים בחשיבה וניסוח כללים לביצוע הדיבר, יביאו לידי הנעה פנימית ומחויבות לקיים אותם.

 

שלבים ביצירת אמנה חברתית:

 

1. בחירת הדיבר- המחנכת תבחר דיבר שיש בו  צורך "חם" בכיתתה.

 

2. העברת שעת חינוך בנושא הדיבר- מומלץ להיעזר במערכי שעות חינוך הנמצאים באתר.

 

3. הנחיית התלמידים לנסח כללים ליישום הדיבר בכיתה ובבית הספר.

 

4. כתיבת ההצעות על הלוח.

 

5. הצבעה ובחירה של 5 כללים. 

 

6. עיצוב האמנה הסופית ותלייתה בכיתה.

 

7. ניתן לקיים את התהליך הנ"ל גם ברמה השכבתית ע"י שיתוף נציגים מן הכיתות.

bottom of page