top of page

קיר עשרת

פרויקט עשרת הדברות" שואף לבסס את עשרת הדברות כערכי הליבה של עם ישראל ולחזק בקרב התלמידים התנהגות ערכית, מוסרית וחיבור למורשת היהודית.

כהשלמה לפרויקט אנו מציעים לך קיר מדבר - "קיר עשרת הדברות":

  • הקיר משמש כ"קיר מדבר" ומנכיח את ערכי עשרת הדברות בבי"ס.

  • הקיר חושף את כלל תלמידי בית הספר לעשרת הדברות ולערכים הטמונים בהם.

  • הקיר מעוצב בצורה צעירה וצבעונית ובכך מדבר לתלמידים ויוצר רלוונטיות לחיי היום יום של

bottom of page