top of page

ניוזלטר להורים

 

החל משנה זו התחלנו במשלוח ניוזלטר לכל דיבר הן להורים והן למורים.

זאת על מנת לרתום עוד שותפים משמעותיים לחזון עשרת הדברות.

בניוזלטר אנו מסכמים את הנלמד בסדנא ומציעים פעילויות ודיונים להמשך העיסוק בדיבר בכיתה ובמשפחה.

 

bottom of page